VELKOMMEN

Vedtekter for Nes Hundepark

NES HUNDEPARK

 

VEDTEKTER FOR NES HUNDEPARK

 

§1       Formål

Nes hundepark skal,

-drifte Nes Hundepark på best mulig måte

-bidra til sosialisering og aktivisering av hunder og mennesker

 

§2       Finansiering

Nes Hundepark finansierer sin virksomhet ved,

-medlemskontingenter.

-bidrag fra privatpersoner

-kommunale eller offentlige bidrag

andre inntekter

 

§3       Organisering og medlemskap

§3.1     Nes Hundepark er en medlemsorganisasjon hvor privatpersoner i utgangspunktet kan være medlemmer. Dog har ingen rett til medlemskap, og personer som tydelig viser dårlig egnethet eller dømt for dyremishandling eller lignende kan ikke bli medlemmer.

§3,2     For medlemmer som bor i samme husstand kan det tegnes familiemedlemskap til halv pris av normal kontingent pr. person.

§3.3     Medlemskap varer inntil det sies opp. Oppsigelse skal skje skriftlig og innen 1 måned før medlemskontingenten for kommende år skal betales.

§3.4     Nes Hundepark faste organer er årsmøte og styre.

§3.5     Alle betalende medlemmer over 16 år har fulle medlemsrettigheter og har dermed stemmerett t på årsmøte og kan stille til valg for styreverv.

§3.6     Kun årsmøte kan fjerne medlemmer. Dette skjer med simpelt flertall etter forslag fra enten styret eller enkeltmedlemmer.

 

§4.      Årsmøte

§4.1     Årsmøte skal finne sted innen utgangen av april hvert år. Styreleder sender ut skriftlig innkalling med minst to ukers varsel. Med innkallingen skal det følge en saksliste og eventuelle relevante dokumenter til de ulike saker.

§4.2     Alle betalende medlemmer av Nes Hundepark har møterett på årsmøte.

Betalende medlemmer over 16 år har i tillegg stemmerett og kan også stille til valg for styreverv.  Hvert betalende medlem over 16 år har en stemme på årsmøte.

§4.3     Betalende medlemmer over 16 år som ønsker å stille til valg for styreverv må melde sitt kandidatur skriftlig til styret senest en uke før årsmøte.

§4.4     På årsmøte skal følgende saker behandles:

 1. Styrets beretning om virksomheten i det foregående kalenderår.
 2. Regnskap for foregående kalenderår
 3. Dersom det er ønskelig eller nødvendig. Rammebudsjett for kommende år.
 4. Forslag til mål og strategier for Nes Hundepark.
 5. Gjennomføring av valg for styreverv i samsvar med bestemmelsene under §5
 6. Fastsettelse av medlemskontigent.

 

§5       Styret

§5.1     Styrets sammensetning bør representere Nes Hundeparks medlemmer             på en balansert måte. Det tilstrebes en likefordeling mellom kjønn. Kun betalende medlemmer av foreningen Nes Hundepark som er over 16 år kan velges til styreverv.

§5.2     1. Nes Hundeparks styre skal bestå av minimum 4 og maksimum 6           medlemmer, og 1-2 varamedlemmer.

            2.  Styreleder skal velges særskilt av årsmøte. Styreleder velges for to år av gangen.

            3. For øvrig konstituerer styret seg selv med nestleder, sekretær og event.  andre roller.

            4.  Valgperioder for øvrige styremedlemmer og varamedlem er 1 eller 2 år.

 

§5.3     Den daglige ledelsen av foreningen utøves av styreleder eller dennes stedfortreder. Styreleder er foreningens ansvarlige og har ansvaret for:

 1. Lede klubben mellom årsmøtene
 2. Avholde årsmøte.
 3. Drive Nes Hundepark i samsvar med foreningens formål.
 4. Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøte.
 5. Opplyse og informere om dugnader og aktiviteter gjennom tilgjengelig media.

§5.4     Sekretær ansvarlig for føring av referat fra styremøter.

 

§6       Kasserer/økonomiansvarlig.

 1. Kasserer velges av styret for to år av gangen. Kasserer kan, men må ikke, velges blant styrets medlemmer.
 2. Kasserer har ansvar for at alle inn- og utbetalinger regnskaps føres.
 3. Kasserer skal legge fram regnskap for foregående år på årsmøte.
 4. Eventuelt budsjett for kommende år settes opp av kasserer i samarbeid med styret

§7.      Signaturrett og disposisjonsrett

 1. Styreleder og nestleder har signaturrett hver for seg.
 2. Styreleder og kasserer har fullmakt til å disponere foreningens bankkonti hver for seg.

 

§8       Forretningsorden for styret.

§8.1     Styret holder møter så ofte styreleder bestemmer det eller minst en tredjedel av styrets medlemmer ber om det. Styreleder er ansvarlig for innkalling med saksliste og nødvendige vedlegg blir sendt ut. Alle styremedlemmer er pliktige til å sette seg inn i sakene på sakslisten før styremøte avholdes. Varamedlem kalles inn og har tale- og forslagsrett. Varamedlem har stemmerett kun dersom et av de faste medlemmene har forfall.

§8.2     Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder, og minst halvparten av styrets øvrige medlemmer, er tilstede. Styrets vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres vedtaket av styreleder /nestleder.

§8.3     Det skal føres saksprotokoll fra hvert møte i henhold til innkallingen.

§8.4     Styrets medlemmer har taushetsplikt angående saker som angår styret.

 

§9.      Administrasjon

§9.1     Den daglige drift av Nes Hundepark ivaretas av styret.

§9.2     I henhold til foreningens vedtekter kan personer som ikke oppfører seg anstendig i sin omgang med dyr eller mennesker eller følger regler satt opp for bruk av selve hundeparken nektes adgang til hundeparken av styret.

 

§10     Vedtektsendringer.

            Endringer av disse vedtekter vedtas med to tredjedels flertall av fremmøtte medlemmer på Nes Hundeparks årsmøte.

 

§11     Oppløsning.

§11.1   Oppløsning av foreningen kan vedtas med to tredjedels flertall av fremmøtte medlemmer på Nes Hundeparks årsmøte. Og må deretter stadfestes på et ekstraordinært årsmøte med to tredjedels flertall av fremmøtte medlemmer.

§11.2   Nes Hundeparks årsmøte bestemmer ved vedtak om oppløsning hvordan foreningens midler skal fordeles.

 

Protokoll fra årsmøte

Innkalling til Nes hundeparks ordinære generalforsamling

INNKALLING TIL NES HUNDEPARKS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

21.03.2017 kl 18:30

STED: Bodding sanitetsforening

ADRESSE: Bodding skolevei 14

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Dagsorden:

 1. Godkjenne innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være tilstede.
 2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokoll fra møte.
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap
 5. Budsjett
 6. Planer for drift og aktiviteter.
 7. Saker og forslag som medlemmer ønsker behandlet.
 8. Forslag fra styret
  1. Forslag om vedtektsendringer
  2. Valg.

 

Punkt 1 – Godkjenne innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være tilstede.

Punkt 2 - Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokoll fra møte.

Punkt 3 – Årsberetning

Etter valg på den ordinære generalforsamlingen D.D.2014, har styret konstituert seg slik:

Leder: Cathrine Winje

Sekretær: Mette Storlien   (Trakk seg i 2015)

Kasserer: Odd Jensen          (trakk seg i 2016)

Styremedlem: Monica Renate Solberg  (Trakk seg 2016)

Styremedlem: Reidar Førre Larsen

Varamedlem: Solveig Berg Hansen    ( Trakk seg i 2015)

 

Nytt konstituert styre ble valgt på styremøte den     26.09.2016

Leder:             Cathrine Winje

Styremedlem: Reidar Førre-Larsen

   --- « --           Dorte Kristensen

  --- «----          Jan-Kristian Kjøraas

  --- « ----         Marianne Flensborg

  ---- « ----        Marianne Røsåsen

 

Kasserer          Sigfrid Martinsen

 

 

 

 

Medlemstall:

I 2013 og 2014 var 8 medlemmer som betalte inn til Aurskog Sparebank. Odal Sparebank usikkert.

I 2014 /2015 er det 30 betalende medlemmer.

I 2016 var det  18  betalende medlemmer.  Ikke betalende medlemmer ca. 500 stk.

 

I perioden har det vært avholdt 10 dugnader i parken, der det ble opparbeidet p-plass, gangbro inn til parken, samt avdeling av et område for små hunder.

 

Det ble avholdt en åpen dag for å markere at parken hadde vært åpen et år.

 

Det er blitt sendt ut 9. stk. søknader om økonomisk støtte til diverse lag, foreninger og næringsliv. Vi har mottatt støtte fra: Lions Club Årnes, Nes dyreklinikk og Årnes veterinærklinikk.

Vi takker for bidragene.

 

 

4 .Regnskap for perioden fram til 31.12.16

Regnskap foreligger ikke. Oversikt over bevegelser på foreningens bankkonti vil bli lagt frem på årsmøtet.

 

5. Budsjett for 2017

Styret legger ikke frem budsjettforslag for det kommende året. I tillegg til driftsutgifter vil styret bevilge midler til foreslåtte aktiviteter eller tiltak, jf pkt 6, innenfor disponible midler.

 

6. Eksempler på planlagte aktiviteter i 2017:

 • Bytte ut noen lyskastere til led lys.
 • Sette opp gapahuk/paviljong.

 

7. Saker og forslag som medlemmer ønsker behandlet. Forslag som ønskes behandlet må sendes styret v/fung. styreleder Reidar Førre-Larsen, rflarsen@online.no, innen 05.03.2017.

 

8. Forslag fra styret.

 1. Forslag om vedtektsendringer, jf vedlegg

 

9. Innstilling til valg:

Leder      :           Cathrine Winje                                         2 år

Styremedlem:   Marianne Flensborg                      2 år

Styremedlem:   Jan-Kristian Kjøraas                      2 år

Styremedlem:   Sven Åke Svensson                         2 år

Styremedlem:   Marianne Røsåsen                                  1 år (2 år)

Styremedlem:   Reidar Førre-Larsen                        1 år  (2 år)

  

                                                       

 

1 År's feiring.

22. feb, 2015
Nes hundepark feirer 1 år på Fjellfoten og styret i Nes hundepark inviterer til feiring i parken søndag 22.feb kl 13-17.

Det blir loddsalg og salg av pølser, vafler, kaffe o.l.
Ta med dere slekt, venner og hunder til sosialt samvær for både 2 og 4 beinte.

Velkommen!

Tusen takk for hjelp og frivillig støttemedlemskap i året som er i ferd med å ebbe ut,det har/er vært GULL verdt..

Desverre måtte vi utsette å feire 1 år på Fjellfoten,men den kommer.

I 2015 får vi brette opp armene å ta noen flere dugnad's timer,håper vi får inn friske kroner så vi kan gjøre forskjellige tiltak i parken.

ØNSKER ALLE EN FREDELIG JUL OG ET RIKELIG GODT NYTTÅR !

Mvh.

Styret

Kontonummer:1271.25.65983

Organisasjonsnummer:911 559 242

Tusen takk til de som støtter Nes Hundepark.

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE